Diaconie

Diaconaat is een opdracht die is gegeven vanuit het Woord van God. Dienen is een Bijbelse opdracht! Vanuit een oprecht geloof en liefde tot de Heere en de naaste dient hieraan invulling te worden gegeven.

Diaconaat is een belangrijke taak van de kerkelijke gemeente. In Handelingen 6 lezen we al over de verkiezing van de eerste diakenen door de apostelen. Zo hebben we ook als gemeente de taak armoede en nood te lenigen in onze gemeente, maar ook daar buiten. De diaconie heeft de taak om de gemeente hierin voor te gaan en daarin leiding te geven.

De diaconie ondersteunt de naaste zowel op financieel gebied als met raad en daad op de volgende gebieden:

  • Directe persoonlijke financiële nood in eigen gemeente;
  • Het zendings- en evangelisatiewerk;
  • Ondersteuning van stichtingen en goede doelen.

De diaconie krijgt haar financiële middelen door collecten tijdens de kerkdiensten en giften van gemeenteleden. Vanuit het college van diakenen hebben we contacten met het Waddinxveense Diaconale Platform.

Het college van diakenen bestaat uit de volgende personen:

J. Breukel 0182 – 74 80 14 scriba diaconie, penningmeester diaconie
H. Rademaker 0182 – 63 51 53 voorzitter diaconie, coördinator bezoekwerk
Vacature    

Het rekeningnummer van de Diaconie is:
NL26 RABO 0141 0661 05 t.n.v. HHG Dorpstraat Diaconie


ANBI gegevens diaconie 2021