Wat wij geloven


Grondslagen van de kerk

Tijdens de vergadering van de Classis West d.d. 19 januari 2017 binnen de Hersteld Hervormde Kerk hield Ds. K. ten Klooster een lezing over de grondslagen van de kerk. Deze lezing kunt u hier beluisteren:  Lezing Ds. K. ten Klooster


Wat geloven christenen die lid zijn van de Hersteld Hervormde Kerk? Wij baseren ons geloof op wat de Bijbel leert over God, de schepping, de mens en zijn eeuwige bestemming. Wat de Bijbel leert is vastgelegd in een aantal geloofsbelijdenissen.

In de zogenaamde algemene of christelijke geloofsbelijdenissen staat het geloof verwoord, dat christenen wereldwijd met elkaar verbindt. De bekendste daarvan is de apostolische geloofsbelijdenis ofwel de twaalf artikelen:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses;
en een eeuwig leven.
Amen

Oorsprong kerk ligt in de reformatie

De oorsprong van de Hersteld Hervormde Kerk ligt in de Reformatie. In de Reformatie vond een terugkeer plaats naar de Bijbel. In dit verband spreken we over de drie sola’s: Sola Scriptura, sola gratia en sola fide. Dat betekent : alleen door het Woord, alleen door genade, alleen door het geloof. Zalig worden, het eeuwige geluk ontvangen, is namelijk alleen mogelijk door de Bijbel, door genade van God te ontvangen en door in Hem te geloven.

 

Het belijden verwoord in drie formulieren van enigheid

Deze Bijbelse leer is verwoord in de drie formulieren van enigheid: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. De Heidelbergse Catechismus geeft op kernachtige wijze weer langs welke weg een zondaar zalig wordt. Daarvoor is nodig een drietal zaken bij ondervinding te kennen:

  • Ellende. Door de val en ongehoorzaamheid van de eerste mensen Adam en Eva is er geen goed meer in mensen te vinden. We moeten leren dat zalig worden onmogelijk is als dit door onszelf zou moeten gebeuren.
  • Verlossing. God kiest van eeuwigheid wie Hij zalig wil maken. Deze verkiezing is alleen gebaseerd op genade en niet op iets dat door de mens wordt meegebracht. Christus heeft verzoening aangebracht door te lijden en te sterven. Dat offer heeft Hij alleen gebracht voor wie in Hem geloven. Het geloof is geen verdienste van de mens maar een gave van God. Niemand kan weerstand bieden aan Gods trekkende liefde. Zo ontvangen we de weldaden die Christus verdiend heeft, zoals vergeving van zonden en het eeuwig leven.
  • Dankbaarheid. Wanneer iemand het ware geloof heeft, zal hij dat niet meer verliezen. Daar zorgt God Zelf voor. Een leven in dankbaarheid betekent vruchten voortbrengen. Dat is een leven leiden gewijd aan God en de medemens. We moeten ook leren dat zelfs het beste dat we doen niet kan voldoen aan Gods maatstaven. Alleen in en door Christus kunnen we iets laten zien van het voorbeeld dat Hij gegeven heeft in Zijn leven en lijden.

 

Hiermee is de Hersteld Hervormde Kerk een uiterlijke verschijningsvorm van die ene Christelijke kerk, waarvan Christus Zelf het Hoofd is (Efeze 1:22).