Evangelisatiecommissie

De Heere Jezus Zelf heeft ons de opdracht gegeven om het Evangelie te verkondigen aan alle mensen in de hele wereld. In Markus 16:15 lezen we: ”En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen”. Dat kunnen wij niet in eigen kracht maar God wil en zal ons die kracht en die gaven geven. Zending is het Woord onder de aandacht brengen van mensen uit andere landen en culturen, terwijl Evangelisatie meer gericht is op ons eigen land en op onze eigen gemeente. De evangelisatiecommissie heeft dus als oogmerk mensen in onze eigen woonomgeving in contact brengen met het Woord van de levende God. De gemeente heeft een Evangelisatiecommissie in samenwerking met de Elim-gemeente.

Activiteiten

  • Folderen 1 of 2x per jaar in Waddinxveen. Hierdoor worden soms Bijbels en andere lectuur aangevraagd.
  • Staan in het centrum op het Gouweplein om folders uit te delen, gesprekken aan te gaan.
  • In december het verzorgen van kerstpakketten voor evangelisatie Uden/Veghel.
  • Deze activiteiten worden bekostigd door inkomsten uit collecten, giften en een bijdrage van de kerkelijke gemeenten.