Evangelisatiecommissie

De Heere Jezus Zelf heeft ons de opdracht gegeven om het Evangelie te verkondigen aan alle mensen in de hele wereld. In Markus 16:15 lezen we: ”En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen”. Dat kunnen wij niet in eigen kracht maar God wil en zal ons die kracht en die gaven geven. Zending is het Woord onder de aandacht brengen van mensen uit andere landen en culturen, terwijl Evangelisatie meer gericht is op ons eigen land en op onze eigen gemeente. De evangelisatiecommissie heeft dus als oogmerk mensen in onze eigen woonomgeving in contact brengen met het Woord van de levende God. De gemeente heeft een Evangelisatiecommissie in samenwerking met de Elim-gemeente aan de Staringlaan.

 

Activiteiten

  • Folderen 2x per jaar in Waddinxveen. Hierdoor worden soms Bijbels en andere lectuur aangevraagd.
  • Staan bij een kraam op de braderie in Waddinxveen (Dorpstraat).
  • In december het verzorgen van kerstpakketten voor evangelisatie Uden/Veghel.
  • Deze activiteiten worden bekostigd door inkomsten uit collecten, giften en een bijdrage van de kerkelijke gemeenten.

 

Contactpersonen Evangelisatiecommissie

Mw. E.E.M. van Tilburg – van Beek (contactpersoon) 0182 – 61 88 64
Mw. I.M. Slappendel – van der Want 0182 – 60 48 31
Diaken H. Rademaker (2e voorzitter) 0182 – 63 51 53
Dhr. A. Rijkaart 0172 – 21 16 37